MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

8xbet org

Được cập nhật đến ngày 28.09.2023

16,000 m2

Diện tích trưng bày

323

Công ty trưng bày

15+

Quốc gia/ Vùng lãnh thổ

13+

Nhóm gian hàng quốc tế

16.000+

Khách tham quan chuyên ngành

8xbetpro

MTA VIETNAM VIDEO

Hành trình của MTA Vietnam 2023

ĐẶT GIAN HÀNG
Trang Chủ 8Xbet.com nhà cái Cá Cược Online

8xbet có uy tín không

ĐƠN VỊ BÁO CHÍ & ĐỐI TÁC

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha